Obchodné podmienky

Spoločnosti Ryor

Spôsob objednania

 • Prostredníctvom elektronického obchodu: www.ryor.sk
 • Poštou na adrese: Ryor a.s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice
 • Telefonicky: +420 312 697 075
 • Faxem: +420 312 520 230
 • E-mailom: expedice@ryor.cz

Do elektronickej objednávky je nutné vyplniť formulárom predpísané údaje.

Do objednávky zaslanej e-mailom alebo poštou je nutné uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko
 • bydlisko kupujúceho
 • telefón, e-mail
 • objednávacie číslo, názov výrobku podľa cenníka, požadované množstvo
 • podaciu adresu

Registrácia podnikajúcich osôb

Kozmetička, veľkoobchodník (predajne, atd.)

 • meno, priezvisko kontaktnej osoby
 • IČO
 • IČ DPH, ak je zaregistrovaný ako platca DPH
 • fakturačná adresa
 • objednávacie číslo, názov výrobku podľa cenníka, požadované množstvo
 • dodaciu adresu
 • telefón

Cena dodávky sa riadi platným cenníkom v dobe prijatia objednávky.

Objednávka zaslaná prostredníctvom e-shopu bude potvrdená e-mailom. Objednávka zaslaná iným spôsobom bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky.

E-shop je určený len pre Slovenskú republiku.

Poštovné a balné

 • Nie je účtované balné, len poštovné.
 • Kupujúci spotřebitel Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 60,00 € nie je poštovné účtované.
 • Kupujúci podnikateľ Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 85,00 € nie je poštovné účtované.
 • Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do uvedených limitov je účtované poštovné:
  • Zásielkovňa (výdajňa) - 3,12 €
  • PPL (výdajňa) - 4,80 €
  • Zásielkovňa (doručenie na adresu) - 4,80 €
  • PPL (doručenie na adresu) - 5,52 €
 • Poplatek za platbu dobírkou 0,96 €
 • Platba kartou zdarma

Rozdelenie typu dopravy podľa klienta

Koneční zákazníci

 • Zásielkovňa (výdajňa)
 • Zásielkovňa (doručenie domov)
 • PPL (výdajňa) PPL SMART EUROPE
 • PPL (doručenie domov) PPL PARCEL CONNECT

Kozmetičky

 • PPL (výdajňa) PPL SMART EUROPE
 • PPL (doručenie domov) PPL PARCEL CONNECT

Obchodníci

 • PPL (výdajňa) PPL SMART EUROPE
 • PPL (doručenie domov) PPL PARCEL CONNECT

Dodacia lehota

Objednané kozmetické prípravky budú odoslané do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

V prípade, že niektorý produkt nie je na sklade, bude objednávateľ kontaktovaný a bude dohodnutý ďalší postup.

Spôsob dodania

Pokiaľ si kupujúci zásielku neprevezme, zásielka bude odoslaná späť predávajúcemu. Pokiaľ bude chcieť kupujúci poslať tovar znovu, budú mu priúčtované náklady spojené s ďalším odoslaním.

Spôsob platby

 • Dobierkou pri prevzatí tovaru v hotovosti.
 • Platba kartou vopred.

Zľavy

Kozmetička

Na už zľavnený tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy.

Veľkoobchodník (predajne, atd.)

Zľavy podľa platných obchodných podmienok. Na už zľavnený tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy.

Zľavy neposkytujeme pri objednaní

Na kozmetické prístroje, oblečenie a pomôcky do kozmetických salónov.

Ceny

Ceny uvedené na stránkach e-shopu sú v eurách a sú platné v momente objednania a sú uvedené vrátane DPH. V cenách nie je zahrnuté poštovné.

Ceny v e-shope môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia.

Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad.

Záručná doba

Záručná doba je stanovená v súlade s Obchodným zákonníkom na 24 mesiacov do dátumu výroby tovaru.

Pri kozmetických prípravkoch je vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie do:“

Pri kozmetických prípravkoch, kde je minimálna doba spotreby dlhšia ako 30 mesiacov, nemusí byť uvedený dátum.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním.

Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ryor@ryor.cz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 € s DPH.

Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho vyvážať tovar, označený ochranným vzorom Ryor mimo územia Slovenska.

Pri porušení tejto podmienky si predávajúci, voči kupujúcemu uplatní nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 000,00 € z každej takejto vyvezenej dodávky tovaru do zahraničia.

Reklamačný poriadok

Nárok na uplatnenie reklamácie

Zákazník je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a prípadné zistené nedostatky a poškodenia bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

Zákazník má právo uplatniť reklamáciu na tovar ktorý má poškodenie /nedostatky/ a bol zakúpený u predávajúceho. Za poškodenie /chybu/ tovaru nemožno považovať takú zmenu tovaru ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, skladovania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný preukázať sa pri uplatnení reklamácie predložením dokladu o kúpe tovaru (pokladničný doklad, faktúra).

Spôsob uplatnenia reklamácie

Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, telefonicky, e-mailom, poštou alebo ideálne prostredníctvom reklamačního formulára.

Zákazníkom odporúčame obrátiť sa na našu spoločnosť najskôr prostredníctvom nižšie uvedeného telefónneho čísla alebo e-mailu, kde sa s Vami pokúsime nájsť čo najoptimálnejšie riešenie Vášho problému.

Kontaktný e-mail: subinova@ryor.cz

Kontaktný telefón: +420 317 071 540

Zákazník môže uplatniť reklamáciu v mieste nákupu, na našich značkových predajniach Ryor, alebo po predchádzajúcom telefonickom dohovore v sídle spoločnosti.

Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby na seba zákazník poskytol kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa). Aj v rámci reklamačného procesu postupujeme v súlade s pravidlami GDPR a chránime Vaše osobné údaje.

Priebeh a riešenie reklamácie

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa jej prijatia. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný tak, že mu bude vystavené potvrdenie o vybavení reklamácie, v ktorom bude uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, alebo odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zákazníkovi zaslané na e-mail, odovzdané obchodným zástupcom spoločnosti alebo zaslané poštou.

Zakúpený tovar je možné v súlade so zákonom bez uvedenia dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre vrátenie tovaru v tejto lehote, je nutné postupovať podľa nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude za tovar vrátená kúpna cena.

Príslušná čiastka bude pri vrátení tovaru osobne na prevádzke vyplatená ihneď v hotovosti.

Pri vrátení tovaru poštou, bude príslušná čiastka zaslaná na účet alebo poštovou poukážkou na adresu spotrebiteľa. Upozorňujeme, že lehota na vrátenie tovaru neznamená v žiadnom prípade lehotu na testovanie tovaru.

Tovar musí byť kompletný, v stave v akom ste ho prevzali. To znamená, že z pôvodného obalu nesmie chýbať žiadna jeho časť, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo znečistený, potrhaný, poškriabaný, či inak deformovaný. Poistka originality, ak je na akejkoľvek časti obalu prítomná, nesmie byť porušená.

K uplatneniu nároku na vrátenie tovaru je kupujúci povinný predložiť príslušný daňový doklad.

Kupujúci môže uplatniť nárok na vrátenie tovaru výhradne na mieste – prevádzke, kde tovar zakúpil. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nie je možné odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptovať. Tovar vrátený poštou, ktorého vrátenie nie je možné akceptovať, bude zaslaný späť odosielateľovi na jeho náklady.

Ak zásielka vykazuje zjavné poškodenie, napr. poškodené balenie, je odberateľ oprávnený taký tovar neprevziať a s pracovníkom pošty spísať o neprevzatí protokol a následne o tejto skutočnosti informovať dodávateľa.

Odberateľ je povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru informovať dodávateľa o zistených poškodeniach.

Pokiaľ odberateľ po prevzatí tovaru zistí poškodenie alebo nedostatok na tovare v záručnej dobe, je oprávnený voči dodávateľovi poškodenie /nedostatok/ reklamovať.

Kedy tovar nemožno reklamovať

Tovar nemožno reklamovať v nasledujúcich prípadoch:

 • použité kozmetické prípravky bez zjavného poškodenia
 • tovar s uplynulým či obmedzeným dátumom spotreby alebo použitia, pokiaľ táto skutočnosť bola zákazníkovi známa už v čase nákupu
 • poškodenie vzniknuté na veci je spôsobené bežným opotrebením
 • poškodenie tovaru je spôsobené zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, údržbou či mechanickým poškodením
 • poškodenie vzniknuté v dôsledku vonkajšej udalosti bez vplyvu predávajúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote, je povinný dodržať nasledovné podmienky:

 • Vyplniť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaslať ho na adresu sídla spoločnosti: Ryor a.s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice, Faxom: +420 312 520 230, e-mailom: expedice@ryor.cz
 • Ak kupujúci už tovar prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho uvedenú v predchádzajúcom bode za nasledovných podmienok:
  • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou
  • Tovar nesmie byť použitý
  • Tovar musí byť nepoškodený
  • Tovar musí byť kompletný (včítane príbalového letáku a podobne)
  • Zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme spôsobom uvedeným vo Formulári pre odstúpenie od zmluvy a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy (objednávky) a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Formuláre pro konečné spotřebitele

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Informácie pre veľkoobchodných zákazníkov (podnikatelia registrovaní s IČO alebo s IČ DPH)

Odoslaním objednávky sa uzatvátra kúpna zmluva a obchodný vztah sa riadi zákonom č.40/1964 Zb., Občianský zákoník v znení neskorších predpisov, najmä ustanovenie § 588 o kúpnej zmluve, pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak.