Zásady ochrany osobních údajů

Staráme sa o vaše osobné údaje, staráme sa o vašu pleť

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
dokument ktorý práve čítate obsahuje základné informácie v otázkach, ako spoločnosť Ryor a.s. spracováva Vaše osobné údaje. Vážime si toho, že s nami svoje osobné údaje zdieľate a je našou úlohou ich rovnako v maximálnej možnej miere chrániť. Tak isto sa snažíme byť vo vzťahu k Vám čo najviac transparentný, najmä pokiaľ ide o to, ako Vaše osobné údaje spracovávame.

Právna úprava spracovania a správy osobných údajov v SR

Vzhľadom k novej právnej úprave Európskej únie, bolo toto informačné memorandum pripravené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/697 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Memorandum zároveň vychádza a bolo spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Správca osobných údajov

Ryor a.s., IČO: 26746042 so sídlom Praha 5, Pod Spiritkou 4, 150 00, Česká republika zabezpečuje v rámci Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) predovšetkým činnosti výhradného dovozcu kozmetiky značky Ryor do SR, činnosti veľkoobchodu, maloobchodu a ďalšie aktivity.

Štruktúra údajov spracovávaných spoločnosťou Ryor a.s.

Ryor a.s. spracováva len osobné údaje svojich obchodných partnerov/zákazníkov (ďalej len „Poskytovateľ údajov“, ktoré sú poskytované v súvislosti s obchodným stykom (nákupom a predajom tovaru, nákupom a poskytovaním služieb). Údaje, ktoré sú Poskytovateľom údajov v súvislosti s touto činnosťou poskytované, sú tieto:

 • Meno, priezvisko, obchodné meno, včítane právnej formy
 • Miesto podnikania, resp. sídlo spoločnosti
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia/kontaktná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Platobné údaje
 • IP adresa

Poskytovanie osobných údajov spoločnosti Ryor a.s. vyplývajúce z obchodného styku je zmluvná požiadavka vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vo veci poskytovania osobných údajov pre marketingové a reklamné účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej či zákonnej povinnosti správcu, je od Poskytovateľ údajov vždy vyžadovaný súhlas. Pokiaľ poskytovateľ údajov neudelí spoločnosti Ryor a.s. súhlas so spracovaním osobných údajov k marketingovým alebo reklamným účelom, neznamená to, že by spoločnosť Ryor a.s. odmietla poskytnúť výrobok alebo službu na základe zmluvy.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získava spoločnosť Ryor a.s. priamo od zákazníka/obchodného partnera, a to najmä zo vzájomnej komunikácie, zaslaných korešpondenčných, resp. fakturačných údajov, alebo z uzatvorených zmlúv.

Okrem toho môžu osobné údaje pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov, databáz, registrov a evidencií, napr. z obchodného registra, registra živnostenského, registra obchodu a služieb, registra dlžníkov, profesijných registrov a pod.

Ďalej môže spoločnosť Ryor a.s. získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené k prístupu a spracovávaniu osobných údajov Poskytovateľa údajov a s ktorými spolupracuje (napr. Kontokorent, EMS Consulting a pod.)

Osobné údaje môže spoločnosť Ryor a.s. získavať tiež z informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré tam sú Poskytovateľom údajov umiestnené.

Dôvody spracovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov/obchodných partnerov Ryor a.s. sú spracovávané z dôvodov vyplývajúcich z obchodných zmlúv, nákupu a predaja tovarov alebo služieb, tak aby subjektom údajov objednaný tovar/služba o ktoré subjekt údajov prejavil záujem doručili tovar/vykonali službu v požadovanom množstve a sortimente, v požadovanom čase a na požadované miesto.

Osobné údaje sú teda spracovávané z dôvodov zabezpečenia uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi spoločnosťou Ryor a.s. a zákazníkom/obchodným partnerom. Z takéhoto vzťahu vyplývajú aj ďalšie zákonné povinnosti a správca tak musí spracovávať osobné údaje aj za týmto účelom.

Údaje spracovávame najmä za účelom:

 • Doručenia tovaru
 • Zabezpečenia platby za tovar
 • Zabezpečenia požadovanej služby
 • Zabezpečenia zákonnej reklamačnej lehoty
 • Zodpovedania prípadných otázok k dodávke tovaru alebo služieb

Vďaka udeleniu súhlasu Poskytovateľa údajov o udelení súhlasu so spracovávaním osobných údajov môže Ryor a.s. neustále zlepšovať svoje služby a väzby smerom ku svojim zákazníkom a obchodným partnerom.

Oprávnené záujmy

Ryor a.s. potrebuje pre zabezpečovanie predmetu svojej činnosti spracovávať osobné údaje zákazníkov/obchodných partnerov/zamestnancov a jedným z právnych titulov zhromažďovania osobných údajov je oprávnený záujem.

Osobné údaje spracováva spoločnosť Ryor a.s. tiež pre ochranu svojich oprávnených záujmov. Oprávnenými záujmami spoločnosti Ryor a.s. sú najmä riadne plnenie si zmluvných záväzkov, riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, ochrana podnikania a majetku spoločnosti Ryor a.s.

Plnenie obchodnej zmluvy alebo rokovanie o jej uzatvorení

Ryor a.s. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov/obchodných partnerov za účelom plnenia určitého zmluvného záväzku/obchodného prípadu (z dôvodu predaja tovaru alebo poskytnutia služby), alebo pre rokovanie o nich. V prípade uzatvorenia obchodnej zmluvy, či už v písomnej, elektronickej či ústnej forme, spracováva Ryor a.s. nevyhnutné údaje. Toto spracovanie osobných údajov je spracovaním zákonným. Ryor a.s. dodržuje účel zmluvy a spracováva len tie osobné údaje, ktoré pre plnenie účelu zmluvy potrebuje. V najčastejšom prípade ide o obchodnú zmluvu, z ktorej vyplýva dodávka tovaru.

Prístup k spracovávaným a uchovávaným údajom

Spoločnosť Ryor a.s. prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú riadne spracovávané a v bezpečí. Pre zabezpečenie dát svojich zákazníkov/obchodných partnerov zabezpečila spoločnosť Ryor a.s. také technické a organizačné zabezpečenie, aby nemohlo prísť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, alebo k ich inému zneužitiu. Ochrane uvedených dát venuje spoločnosť Ryor a.s. mimoriadnu pozornosť. Všetci zodpovední zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a nesmú poskytnuté osobné údaje použiť k žiadnym iným účelom, než k tým, ku ktorým im boli sprístupnené.

Cookies

Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webových prehliadačov. Spoločnosť Ryor a.s. súbory cookies nezbiera. Cookies neslúži k získavaniu akýchkoľvek osobných údajov, a teda nepredstavuje pre našich zákazníkov/partnerov žiadne nebezpečenstvo.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Zákonnosť spracovávania je daná platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, podľa ktorej je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre splnenie dohodnutého zmluvného účelu, pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti Ryor a.s., pre ochranu oprávnených záujmov, alebo spracovávanie prebieha na základe súhlasu ktorý Poskytovateľ údajov udelí.

V záujme zabezpečenia čo najvyššej ochrany súkromia Poskytovateľa údajov, má poskytovateľ údajov právo vzniesť námietku, aby jeho osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované.

Právo na informácie o spracovaní osobných údajov

Ste oprávnení od správcu požadovať informácie, najmä o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcovi, o účeloch spracovávania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, o zdrojoch spracovávaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Pokiaľ správca mieni ďalej vaše osobné údaje spracovávať pre iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne Vám ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie. Informácie Vám poskytované v rámci uplatnenia tohto práva sú obsiahnuté už v tomto memorande, to Vám však nebráni, aby ste si o ne požiadali znovu.

Práva Poskytovateľ údajov

Vo veci spracovania osobných údajov majú Poskytovatelia údajov Ryor a.s. zo zákona nasledujúce práva:

 • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • Právo osobné údaje zmeniť, opraviť, doplniť
 • Právo požadovať obmedzenie spracovania
 • V určitých prípadoch právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo požadovať prenesenie údajov
 • Právo prístupu k osobným údajom
 • V prípade vzniku mimoriadnej udalosti týkajúcej sa úniku osobných údajov, má Poskytovateľ údajov právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení

Právo na opravu

Pokiaľ prišlo na strane Poskytovateľa údajov napríklad k zmene trvalého pobytu, telefónneho čísla, alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj formou poskytnutia dodatočného prehlásenia.

Právo na výmaz

V určitých stanovených prípadoch má Poskytovateľ osobných údajov právo požadovať, aby spoločnosť Ryor a.s. jeho osobné údaje vymazala. Medzi také prípady patrí napr., že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomenuté účely naďalej potrebné spracovávať. Spoločnosť Ryor a.s. zmazáva osobné údaje po uplynutí doby nevyhnutnej pre ich spracovanie automaticky. Poskytovateľ údajov sa však na spoločnosť Ryor a.s. môže so svojou žiadosťou obrátiť kedykoľvek. Takáto žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu príslušnými osobami a o jej vybavení bude Poskytovateľ osobných údajov spoločnosťou Ryor a.s. podrobne informovaný.

Právo na obmedzenie spracovania

Spoločnosť Ryor a.s. spracováva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu. Pokiaľ by však mal Poskytovateľ údajov pocit, že spoločnosť Ryor a.s. napr. prekračuje vyššie stanovené účely, z dôvodu ktorých osobné údaje spracováva, môže byť kedykoľvek podaná žiadosť, aby osobné údaje Poskytovateľa boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované. Takáto žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu príslušnými osobami a o jej vybavení bude Poskytovateľ osobných údajov spoločnosťou Ryor a.s. podrobne informovaný.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Pokiaľ si Poskytovateľ údajov praje, aby spoločnosť Ryor a.s. poskytla jeho osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá osobné údaje v zodpovedajúcom formáte poskytovateľom určenému subjektu. To všetko v prípade, ak spoločnosti Ryor nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ Poskytovateľ údajov zistí, alebo sa len domnieva, že spoločnosť Ryor a.s. vykonáva spracovávanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže sa Poskytovateľ údajov obrátiť na spoločnosť Ryor a.s a požiadať ju o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracovávania osobných údajov na orgán dozoru, a to na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 486/12, 820 07 Bratislava, e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať a to buď zaslaním odvolania na adresu: Ryor a.s., Karlovarská 207, Kyšice, 273 51, Česká republika, alebo formou e-mailovej komunikácie na adrese: gdpr@ryor.cz alebo tel.: +420317 071 500.

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informáciu, či sú vaše osobné údaje spracovávané alebo nie sú a pokiaľ áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovávania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, na informácie o Vašich právach (práva požadovať od správcu výmaz alebo opravu, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, informáciu o zdroji osobných údajov, informáciu o tom či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informáciu týkajúcu sa použitého postupu, ako i významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Vás, informáciu a záruky v prípade odovzdávania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Právom získať takúto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Odovzdávanie dát tretej osobe

Ryor a.s. nebude v žiadnom prípade odovzdávať osobné údaje tretej osobe, s výnimkou prípadov, kedy bude musieť spoločnosť Ryor a.s. v rámci zákonných medzí poskytnúť orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.

Doba uchovávania dát

Zákaznícke údaje bude spoločnosť Ryor a.s. uchovávať po celú dobu obchodovania s tovarom a tiež po dobu využívania služieb spoločnosti.

Osobné údaje zákazníkov/obchodných partnerov budú spracovávané a ukladané najmenej po dobu platnosti zmlúv. Niektoré osobné údaje potrebné napr. pre daňové a fakturačné povinnosti budú uchovávané dlhšie, spravidla 5 rokov, počnúc rokom nasledujúcim od vzniku uchovávanej skutočnosti.

Zákaznícke údaje budú spracovávané na základe udeleného súhlasu a uchovávané do tej doby, kedy nebude súhlas so spracovávaním osobných údajov zo strany zákazníka odvolaný.

Tu je však nevyhnutné upozorniť, že po skončení zákazníckeho vzťahu budú zákaznícke údaje uchovávané počas nevyhnutnej doby, ktorú určujú príslušné zákony Slovenskej republiky. Ide predovšetkým o zákon na ochranu spotrebiteľa a zákony daňové.

Údaje získané od zákazníkov k určitej službe našej spoločnosti budú spracovávané a uchovávané iba v rozsahu nevyhnutnom k základnej identifikácii ako sú meno, telefónne číslo, kontaktná adresa, príp. e-mail adresa.

Spracovanie údajov bez súhlasu zákazníka

Spoločnosť Ryor a.s. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov/obchodných partnerov z dôvodov oprávnených záujmov. Medzi Ryor a.s. a zákazníkom/obchodným partnerom vznikne nákupom/predajom tovaru alebo poskytnutím služby faktické uzatvorenie obchodnej zmluvy, pričom zmluvu predstavuje aj využitie služby alebo predaj tovaru konkludentne, bez akéhokoľvek podpisu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky poskytované osobné údaje sú zabezpečované štandardnými technológiami a ochrannými procesmi.

Je nutné zmieniť, že žiadnym systémom nie je objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť osobných údajov. Spoločnosť Ryor a.s. však prehlasuje, že novo vytvorené ochranné procesy a systémy sú a budú pravidelne kontrolované, či systém neobsahuje slabé miesta, nebol vystavený útoku a prijaté bezpečnostné opatrenia budú pravidelne aktualizované.

Je potrebné uviesť, že bez pomoci zákazníkov/obchodných partnerov a ich zodpovednosti nie je možné zabezpečiť bezpečnosť ich údajov. Je nevyhnutné uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje k službám Ryor a.s. v tajnosti. Je dôležité mať na pamäti, že e-maily, chaty, blogy, sociálne siete nemusia byť šifrované, a preto nepoužívajte tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií a osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže subjekt osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním odvolania na adresu: Ryor a.s., Karlovarská 207, Kyšice, 273 51, Česká republika, alebo formou e-mailovej komunikácie na adrese: gdpr@ryor.cz alebo tel.: +420317 071 500.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovávanie oprávnených osobných údajov, ktoré sú spracovávané na inom právnom základe, než je súhlas (to znamená najmä ak je spracovávanie nevyhnutné pre splnenie účelu zmluvy, resp. právnej povinnosti uvedenej vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Neposkytnutie osobných údajov

V prípade, že spoločnosti Ryor a.s. nebudú osobné údaje poskytnuté a k spracovaniu pre zabezpečenie služby/predaja tovaru je odovzdanie niektorých osobných údajov oprávnene vyžadované, môže sa stať, že svojim zákazníkom/obchodným partnerom nebude spoločnosť Ryor a.s. schopná poskytnúť tovar/službu v plnom rozsahu či kvalite alebo vôbec.

V záujme zabezpečenia čo najvyššej ochrany Vášho súkromia, máte právo vzniesť námietku, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby boli osobné údaje blokované.

Ochrana osobných údajov v IS elektronického obchodu: e-shop v rámci web stránky: www.ryor.sk

V súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.ryor.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. Za prevádzkovateľa e-shopu, je zodpovedným vedúcim: Jan BRABEC, Ryor a.s., Karlovarská 207, Kyšice, 273 51, Česká republika, alebo formou e-mailovej komunikácie na adrese: gdpr@ryor.cz alebo tel.: +420317 071 500. Ryor a.s. je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.ryor.sk na účely registrácie zákazníkov, vedenia databázy registrovaných profesionálnych kozmetičiek, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.ryor.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na ryor@ryor.cz, formou zaslania SMS, alebo zavolaním na číslo telefónu +420317 071 500.

Prevádzkovateľ e-shopu ryor.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zaregistrovanej osoby. Po zrušení registrácie v e-shope v ryor.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty. Zakliknutím políčka „ODOSLAŤ“ v Registračnom formulári, udeľujete e-shopu ryor.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na expedice@ryor.cz. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované ! Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne.

Odoslaním registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu ryor.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, a pod. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov. Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli.

Prevádzkovateľ internetového obchodu e-shop na stránke www.ryor.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi prevádzkovanie internetového obchodu.

V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Zverené osobné údaje nebudú:

 • poskytnuté tretím osobám,
 • použité pre komerčné účely nesúvisiace s ponukou tohto e-shopu bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.